Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức cán bộ

  • Vị trí, chức năng

Ban Tổ chức Cán bộ là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi chung là Trưởng ban) trong công tác quản lý bộ máy, tô chức cán bộ, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

  • Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nghiên cứu, xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy, biên chế của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Trưởng ban quyêt định hoặc trình các cấp có thẩm quyền quyết định.
2. Xây dựng, trình Trưởng ban quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
3. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam để Trưởng ban trình Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; xây dựng Quy chế làm việc của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Trưởng ban ban hành.
4. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng cán bộ công chức, viên chức; quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, người lao động; quy hoạch cán bộ, cán bộ iãnh đạo, quản lý thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Trưởng ban xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
5. Tổ chức thực hiện việc nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, nghỉ hưu đổi với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng định mức lao động, các quy chế, quy định về tiền lương, tiền thưởng, áp dụng khoán quỹ lương, khoán chi; thực hiện các chính sách đãi ngộ, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y-tế đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.
7. Xây dựng, trình Trưởng ban quyết định chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của công chức, viển chức và người lao động thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
8. Thông kê, tổng hợp, phân loại, đánh giá chất lượng cán bộ công chức, viên chức và người lao động trình Trưởng ban xem xét, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.
9. Thực hiện thủ tục cho công chức, viên chức và người lao động ra nước ngoài công tác, học tập và giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
11. Làm nhiệm vụ thường trực công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ theo quy định của pháp luật; phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động theo quy định hiện hành.
12. Quản lý và cập nhật lý lịch, hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và hồ sơ nội vụ theo quy định của pháp luật và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
13. Là đầu mối giúp Trưởng ban quản lý, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đến làm việc và hoạt động đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.
14. Quản lý công chức, quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản của Ban Tổ chức Cán bộ theo quy định của pháp luật và của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao.

  • Cơ cấu tổ chức

1. Ban Tổ chức Cán bộ có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các công chức chuyên môn nghiệp vụ.
2. Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ được Trưởng ban phê duyệt.

(Trích theo Quyết định số: 142/2009/QĐ-LVH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.