Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư

Vị trí, chức năng
Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi chung là Trưởng ban) trong công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, xúc tiến thu hút đầu tư tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

► Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư phục vụ cho hoạt động, phát triển Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Trưởng ban xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định; chủ trì, phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch được phê duyệt.
2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Trưởng ban, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có dự án đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật:
3. Xây dựng ngân hàng thông tin, dữ liệu có liên quan phục vụ cho công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam một cách hệ thống, khoa học.
4. Tổ chức lập danh sách, thu thập thông tin về các đối tác, các nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước có tiềm năng tài chính, kỹ thuật để phục vụ cho việc xúc tiến đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; nghiên cứu, đề xuất các nhà đầu tư tiềm năng và giải pháp thu hút.
5. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu, soạn thảo các văn bản phục vụ cho các hội nghị, gặp gỡ, trao đổi, làm việc, xúc tiến đầu tư, hợp tác, thỏa thuận., của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với các đối tác, nhà đầu tư và khách quốc tế; cử phiên dịch, ghi biên bản các buổi làm việc của Lãnh đạo Ban với các đối tác quốc tế và theo dõi việc thực hiện.
6. Chủ trì, phối hợp với Ban Kế hoạch Tài chính, Văn phòng lập kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Trưởng ban xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định; phối hợp, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện.
7. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định, đánh giá các chương trình, dự án về hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết với nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng, phát triển Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
8. Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết những phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng và tổ chức các hoạt động của các nhà đầu tư tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng quy chế huy động vốn đầu tư trong nước và nước ngoài bằng các hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật trình các cấp có thẩm quyền phế duyệt và tổ chức thực hiện.
10. Đề xuất việc khen thưởng các tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp xây dựng, phát triển Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
11. .Quản lý công chức, quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản của Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư theo quy định của pháp luật và của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao.

Cơ cấu tổ chức
1. Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các công chức chuyên môn nghiệp vụ.
2. Trưởng Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ được Trưởng ban phê duyệt.

(Trích theo Quyết định số: 167/2009/QĐ-LVH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.