Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường

  • Vị trí, chức năng

Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Trưởng Ban Quản lý Làng Vãn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi chung là Trưởng ban) thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc và môi trường tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

  •  Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trong lĩnh vực quản lý quy hoạch, kiến trúc:

a. Là đầu mối, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức việc lập, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch chung của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để Trưởng ban trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b. Chủ tri giúp Trưởng ban tổ chức lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết các Khu chức năng thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.
c. Tham mưu giúp Trưởng ban xây dựng điều lệ quản lý quy hoạch, xây dựng mốc giới, chỉ giới quy hoạch, tổ chức việc công khai quy hoạch, giới thiệu địa điêm và thỏa thuận kiến trúc cho các dự án đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện.
d. Tham gia ý kiến đóng góp về phương án kiến trúc cho các dự án, hạng mục công trình đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đảm bảo thực hiện theo đúng quy hoạch và định hướng kiến trúc đã được phê duyệt.
e. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Trưởng ban cấp, điều chỉnh, thu hồi các chứng chỉ quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng đối với các dự án đầu tư tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

2. Trong lĩnh vực quản lý đất, đất có mặt nước:
a. Tham mưu cho Trưởng ban chỉ đạo lập, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, tổ chức quản lý và giám sát việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch được duyệt.
b. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng và quản lý, giám sát, chống lấn chiếm đất và đất có mặt nước tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
c. Tổ chức đo đạc, lập bản đồ địa chính của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kiểm tra, giám sát phần diện tích thuộc sự quản lý của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
d. Là đầu mối giúp Trưởng ban hướng dẫn thủ tục, thẩm định, quyết định việc giao, thu hồi cho thuê đất và đất có mặt nước, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đự án đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
đ. Phối hợp với Ban Kế hoạch Tài chính trong công tác xây dựng khung giá cho thuê đất, đấí có mặt nước, phương án đấu thầu quyền sử dụng đất tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

3. Trong lĩnh vực quản lý môi trường:
a. Là đầu mối phổi hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thẩm định các báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư tại Làng Văn hỏa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trình Trưởng ban xem xét, phê duyệt.
b. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan tổ chức quản lý, giám sát việc bảo vệ tài nguyên, môi trường tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
4. Kịp thời phát hiện các sai phạm trong các lĩnh vực quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường để kiến nghị Trưởng ban có biện pháp xử lý hoặc trình các cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
5. Quản lý công chức, quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản của Ban Quy hoạch Kiến trúc và Môi trường theo quy định của pháp luật, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao.

  •   Cơ cấu tổ chức

1. Ban Quy hoạch Kiến trúc và Môi trường có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các công chức chuyên môn nghiệp vụ,
2. Trưởng Ban Quy hoạch, Kiến trúc và Môi trường có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ được Trưởng ban phê duyệt.


( Trích Quyết định số: 148/2009/QĐ-LVH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch cảc dân tộc Việt Nam)

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.