Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc

 

  • Vị trí, chức năng

Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng tham mưu giúp Trưởng Ban Quản lý làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi chung là Trưởng ban) quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, nghiên cứu khoa học, sưu tầm, bảo tồn, phổ biến, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

  • Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Trưởng ban các chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về hoạt động văn hoá, thế thao và du lịch của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Xây dựng cơ sở thông tin - dữ liệu về văn hoá dân tộc phục vụ cho công tác chuyên môn của Ban.
2. Xây dựng, báo cáo Trưởng ban các kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học, bảo tồn, phổ biến, phát huy các giá trị văn hoá dân tộc (văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể) và tinh hoa văn hoá thế giới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Chủ trì tổ chức hoặc phối hợp tồ chức các hội nghị, hội thảo khoa học; biên soạn, xuất bản các tài liệu, các ấn phẩm, tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền về văn hóa dân tộc phục vụ cho hoạt động và phái triên Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

4. Trình Trưởng ban các chương trình, kế hoạch hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sưu tầm phổ biến và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc và phối hợp, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

5. Giúp Trưởng ban thực hiện việc quản lý thống nhất đối với các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước;

6. Quản lý công chức; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản của Ban Nghiệp vụ Văn hoá dân tộc theo quy định của pháp luật và của Ban Quản lý Làng Văn hoá- Du lịch các dân tộc Việt Nam.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao. 

  • Cơ cấu tổ chức

1. Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban và các công chức chuyên môn nghiệp vụ.

2. Trưởng Ban Nghiệp vụ Văn hóa dân tộc có trách nhiệm bố trí công chức, theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ được Trưởng ban phê duyệt.


(Trích theo Quyết định số: 166/2009/QĐ-LVH ngày 23/7/2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.