Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin - Dữ liệu

  • Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Thông tin - Dữ liệu là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa các Dân tộc Việt nam, có chức năng thu thập và quản lý thông tin, dữ liệu phục vụ cho các hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
2. Trung tâm Thông tin - Dữ liệu có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Trưởng ban kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển công nghệ thông tin dữ liệu phục vụ cho hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu, thu thập, xử lý lưu trữ thông tin tư liệu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin điện tử phục vụ cho sự phát triển của Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Quản trị hệ thống, quản trị mạng thông tin và là đầu mối kết nối kỹ thuật công nghệ với mạng thông tin của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động và phát triển của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

5. Tổ chức thiết kế, xây dựng, biên tập nội dung thông tin và vận hành trang Web của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tổ chức các hoạt động dịch vụ thông tin nhằm quảng bá, giới thiệu, phổ biến và phát huy các giá trị vãn hóa dân tộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật.

6. Trình Trưởng ban kế hoạch hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, sưu tâm, lưu trữ thông tin dữ liệu phục vụ cho hoạt động và phát triển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các sự cố kỹ thuật của hệ thống, thiết bị mạng, đảm bảo tính an toàn và bảo mật của hệ thống thông tin dữ liệu của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
8. Quản lý viên chức, quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ tài liệu của Trung tâm Thông tin - Dữ liệu theo quy định của pháp luật và của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt nam.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao.

  •  Cơ cấu tổ chức

1. Giám đốc, các Phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Tuỳ theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Dữ liệu trình Trưởng ban quyết định thành lập các phòng chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Trung tâm Thông tin - Dữ liệu.

3. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Dữ liệu do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Trung tâm Thông tin - Dữ liệu do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin - Dữ liệu.

4. Giám đốc Trung tâm Thông tin - Dữ liệu có trách nhiệm sắp xếp viên chức, lao động hợp đồng theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; Xây dựng và trình Trưởng ban ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Dữ liệu.

 

 ( Trích theo Quyết định số: 143//2009/QĐ-LVH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt nam)

 

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.