Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Ban Quản lý Khu các làng dân tộc

  • Vị trí, chức năng

1. Ban Quản lý Khu các làng dân tộc là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng quản lý, khai thác các công trình, dự án thuộc Khu các làng dân tộc, tổ chức giữ gìn, bảo tồn, phổ biến và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật.
2. Ban Quản lý Khu các làng dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng; trụ sở đặt tại Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội.

  • Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (dưới đây gọi chung là Trưởng Ban) chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm về quản lý khai thác, bảo tồn, phổ biến và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
2. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, vui chơi giải trí và các hình thức tuyên truyền giới thiệu về di sản văn hóa dân tộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;
3. Hướng dẫn, phục vụ nhân dân trong nước và khách nước ngoài tham quan, nghiên cứu tại Khu các làng dân tộc; thực hiện các hình thức tuyên truyền về văn hóa dân tộc thông qua các tài liệu, hiện vật trưng bày tại Khu các làng dân tộc;
4. Tổ chức, sưu tầm, bảo quản tài liệu, hiện vật; trưng bày giới thiệu các tư liệu, hiện vật về văn hóa (vật thể và phi vật thể) và nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoát động của Ban Quản lý Khu các làng dân tộc;
5. Tổ chức thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hạ tầng, cảnh quan và các công trình thuộc Khu các làng dân tộc.
6. Tổ chức các dịch vụ phù hợp chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật;
7. Thu phí, lệ phí, quản lý và sử dụng theo quy định của Trưởng ban và quy định của pháp luật;
8. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong phạm vi Khu các làng dân tộc;
9. Tiếp nhận, quản lý và khai thác các công trình, dự án thuộc Khu các làng dân tộc do Trưởng ban giao;
10. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế nhân sự và thực hiện chính sách chế độ đối với viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của nhà nước và phân cấp của Trưởng Ban về công tác tổ chức cán bộ;
11. Quản lý tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của nhà nước và của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban giao.

  • Cơ cấu tổ chức

1. Ban Quản lý Khu các làng dân tộc có Giám đốc và các Phó Giám đốc
2. Giám đốc Ban Quản lý Khu các làng dân tộc do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý Khu các làng dân tộc. Trưởng, Phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ do Giám đốc Ban Quản lý Khu các làng dân tộc bổ nhiệm theo phan cấp của Trưởng ban
3. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
a. Phòng hành chính - Tổng hợp.
b. Phòng Tài vụ - Kế toán.
c. Phòng Nghiệp vụ - Tổ chức sự kiện.
d. Phòng Bảo vệ.
e. Phòng Quản lý Hạ tầng.
f. Trung tâm Dịch vụ Văn hóa - Du lịch.

Tùy theo nhiệm vụ và yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Ban Quản lý Khu các làng dân tộc tình Trưởng ban thành lập các phòng chức năng trực thuộc.
4. Giám đốc Ban Quản lý Khu các làng dân tộc quy định nhiệm vụ của các phòng chuyên môn nghiệp vụ; bố trí viên chức, lao động hợp đồng theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định của nhà nước và phân cấp của Trưởng ban.
5. Giám đốc Ban Quản lý Khu các làng dân tộc xây dựng và trình Trưởng ban phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu các làng dân tộc.

(Trích Quyết định số: 149/2009/QĐ-LVH ngày ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.