Giới thiệu- Cơ cấu tổ chức

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Làng Việt

  •  Vị trí chức năng

1. Tạp chí Làng Việt là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản Lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng nghiên cứu thông tin về văn hóa, dân tộc và du lịch; tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Tạp chí Làng Việt có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

  • Nhiệm vụ, quyền hạn.

Tạp chí Làng Việt có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Trình Trưởng Ban chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Tạp chí Làng Việt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

1. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí Làng Việt và các ấn phẩm khác theo Giấy phép hoạt động, quy định của pháp luật về báo chí;

2. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Trưởng Ban về quản lý và hoạt động của Ban Quản Lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

3. Thông tin, tuyên truyền công tác nghiên cứu văn hóa dân tộc của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

4. Nghiên cứu, giới thiệu, biên soạn, dịch thuật, xuất bản các công trình nghiên cứu, sưu tầm, sưu tập lý luận, phê bình học thuật về lĩnh vực văn hóa dân tộc của Việt Nam và của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

5. Tổ chức các hoạt động dịch vụ và các hoạt động văn hóa, du lịch và các hoạt động xã hội khác theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý tổ chức, biên chế, hồ sơ tài liệu, thực hiện chính sách chế độ đối với viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trưởng Ban;

7. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban giao.

  • Cơ cấu tổ chức bộ máy

1. Tạp chí Làng Việt có Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập.

Tổng Biên tập Tạp chí Làng Việt do Trưởng Ban bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Tổng Biên tập, Kế toán trưởng do Trưởng Ban bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập. Trưởng, Phó các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ do Tổng Biên tập bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Trưởng Ban.

Tổng Biên tập quản lý Tạp chí về mọi mặt, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về nội dung và mọi hoạt động của Tạp chí theo quy định tại Quyết định này.

Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập chỉ đạo các mặt hoạt động của Tạp chí và chịu trách nhiệm được phân công.

2. Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ:

a. Ban Trị sự

b. Ban Biên tập

c. Phòng Tạp chí Điện tử

3. Tổng Biên tập Tạp chí Làng Việt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ; Sắp xếp cán bộ, viên chức theo cơ cấu, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Tạp chí Làng Việt.

(Trích Quyết định số: 314/2009/QĐ-LVH ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.