Giới thiệu- Văn bản pháp lý liên quan

    BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

          Số 66/2007/QĐ-LVH                                                       Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Tổ chức Cán bộ


TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
LÀNG VĂN HÓA-DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 15/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 1 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 66/2006/QĐ-BVHTT ngày 08 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin về khung tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin;
Xét đề nghị trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. thành lập Ban Tổ chức Cán bộ là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 32/3/2007.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính và các Trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                    TRƯỞNG BAN
- Như Điều 4;                                                                                                      (đã ký)
- Vụ TCCB (để b/c)
- Trưởng Ban;
- Các Phó Trưởng Ban;
- Kho bạc Nhà nước;
- Lưu VP, TCCB, HSNV, T20  
                                                                      Hồ Anh Tuấn

Các tin khác

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.