Giới thiệu- Văn bản pháp lý liên quan

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM                                       ------------

 

Số: 144/2009/QĐ-LVH                                                 Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền han
và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tài chính


TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
LÀNG VĂN HOÁ DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

 

Căn cứ Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính và Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tài chính thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-LVH ngày 23/3/2007 của Trưởng ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Kế hoạch Tài chính.


Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính và Trưởng các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:                                                                           TRƯỞNG BAN
- Như Điều 3;                                                                           (đã ký)
- Vụ TCCB (để b/c),
- Trưởng Ban
- Các Phó Trường Ban                                                            Hồ Anh Tuấn
- Lưu VP, TCCB, HSNV, T20.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM                                        ------------

                                                                                   Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009


QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền han và cơ cấu tổ chức
của Ban Kế hoạch Tài chính

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 144/2009/QĐ-LVH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của

Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam)


Điều 1. Vị trí, chức năng
Ban Kế hoạch Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Trường Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du Lịch các dân tộc Việt Nam (sau đây gọi chung là Trưởng ban) quản lý và tổ chức thực hiện về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư phát triển, tài chính, kế toán, thống kê theo quy định của pháp luật.


Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm và dài hạn, xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi, đặc thù đối với Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam để Trưởng ban xem xét, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
2. Tổng hợp, lập dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, báo cáo Trưởng ban xem xét, trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
3. Tổng hợp, cân đối, xây dựng phương án phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để Trưởng ban xem xét, quyết định.
4. Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, báo cáo quyết toán ngân sách và công khai ngân sách; Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp dưới; đảm bảo việc sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục tiêu, tiết kiệm, hiệu quả, chống tham ô, tham nhũng, lăng phí theo đúng các quy định của pháp luật.
5. Thẩm tra, trình Trưởng ban phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu chi ngân sách hàng năm để Trưởng ban báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
6. Kiểm tra, giám sát các nguồn tài chính tại các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (bao gồm các nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn thu hoạt động của đơn vị, nguồn vốn huy động ngoài ngân sách..)
7. Tham mưu, giúp Trưởng ban thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm A và cửa cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhóm B, c đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo quy định của pháp luật.
8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng khung giá cho thuê đất, đất có mặt nước, phương án đấu thầu quyền sử dụng đất để Trưởng ban phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
9. Phối hợp với Ban Đối ngoại và Xúc tiến đầu tư, Văn phòng xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào hàng năm của Ban Quản lý Làng Vàn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
10. Giúp Trưởng ban quản lý các dự án đầu tư vào Làng Văn hóa - Du lịch các dân tôcc Việt Nam; thực hiện công tác giám định đầu tư theo quy định.
11. Nghiên cứu, đề xuất với Trưởng ban về kế hoạch phát triển kinh doanh, phát triển những dự án mới, đảm bảo hoạt động khai thác kinh doanh đạt hiệu quả theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện công tác thống kê, quản lý, lưu trữ số liệu trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính phục vụ cho việc đầu tư, xây dựng và phát triển Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam.
13. Tham gia, phối hợp với đơn vị liên quan trong việc thẩm định, trình Trưởng ban cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có dự án đầu tư tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
14. Quản lý công chức; quản lý hồ sơ tài liệu, tài sản của Ban Kế hoạch- Tài chính theo quy định của pháp luật và của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng ban giao.

 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Ban Kế hoạch Tài chính có Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các công chức chuyên môn nghiệp vụ.
2. Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính có trách nhiệm bố trí công chức theo cơ cấu chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ được Trưởng ban phê duyệt.


Điều 4. Trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, nếu phát hiện các bất cập, vướng mắc, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính báo cáo Trưởng ban xem xét, điều chỉnh./.


                                                                                          TRƯỞNG BAN
                                                                                             (đã ký)

 

 

                                                                                         Hồ Anh Tuấn

Các tin khác

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.