Giới thiệu- Văn bản pháp lý liên quan

BỘ VĂN HÓA- THỂ THAO VÀ DU LỊCH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM                                    ------------------

Số: 314/2009/QĐ-LVH                                                            Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức
của Tạp chí Làng Việt

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
LÀNG VĂN HÓA - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Báo chí và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16/11/ của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Giấy phép hoạt động Báo chí số 1914/GP-BTTTT ngày 22/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet số 154/GP-TTĐT ngày 28/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Xét đề nghị của Tổng Biên tập và Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Làng Việt thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2009/QĐ-LVH ngày 06/02/2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Làng Việt.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Tổng Biên tập Tạp chí Làng Việt và Trưởng Ban các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                                          TRƯỞNG BAN
- Như Điều 3;                                                                                             (đã ký)
- Vụ TCCB (để b/c);
- Trưởng ban;
- Các Phó Trưởng Ban;
- Lưu VP, TCCB, HSCV, T20                                                               Hồ Anh Tuấn

 

BỘ VĂN HÓA- THỂ THAO VÀ DU LỊCH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM
                                              ---------------
                                                                                                  Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2009

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Tạp chí Làng Việt

(Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ- LVH ngày 02/12/2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)


Điều 1. Vị trí chức năng.
1. Tạp chí Làng Việt là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản Lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có chức năng nghiên cứu thông tin về văn hóa, dân tộc và du lịch; tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Tạp chí Làng Việt có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
Tạp chí Làng Việt có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Trình Trưởng Ban chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Tạp chí Làng Việt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
2. Tổ chức biên tập, xuất bản, phát hành Tạp chí Làng Việt và các ấn phẩm khác theo Giấy phép hoạt động, quy định của pháp luật về báo chí;
3. Thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Trưởng Ban về quản lý và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
4. Thông tin, tuyên truyền công tác nghiên cứu văn hóa dân tộc của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
5. Nghiên cứu, giới thiệu, biên soạn, dịch thuật, xuất bản các công trình nghiên cứu, sưu tầm, sưu tập lý luận, phê bình học thuật về lĩnh vực văn hóa dân tộc của Việt Nam và của nước ngoài theo quy định của pháp luật;
6. Tổ chức các hoạt động dịch vụ và các hoạt động văn hóa, du lịch và các hoạt động xã hội khác theo quy định của pháp luật;
7. Quản lý tổ chức, biên chế, hồ sơ tài liệu, thực hiện chính sách chế độ đối với viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Trưởng Ban;

8. Quản lý tài chính, tài sản và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng Ban giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức bộ máy.
1. Tạp chí Làng Việt có Tổng Biên tập, các Phó Tổng Biên tập.
Tổng Biên tập Tạp chí Làng Việt do Trưởng Ban bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Tổng Biên tập, Kế toán trưởng do Trưởng Ban bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Tổng Biên tập. Trưởng, Phó các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ do Tổng Biên tập bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp của Trưởng Ban.
Tổng Biên tập quản lý Tạp chí về mọi mặt, chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban và trước pháp luật về nội dung và mọi hoạt động của Tạp chí theo quy định tại Quyết định này.
Phó Tổng Biên tập giúp Tổng Biên tập chỉ đạo các mặt hoạt động của Tạp chí và chịu trách nhiệm được phân công.
2. Các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ:
a. Ban Trị sự
b. Ban Biên tập
c. Phòng Tạp chí Điện tử
3. Tổng Biên tập Tạp chí Làng Việt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Ban chuyên môn nghiệp vụ; Sắp xếp cán bộ, viên chức theo cơ cấu, chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Tạp chí Làng Việt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu có bất cập, vướng mắc, Tổng Biên tập Tạp chí Làng Việt trình Trưởng Ban xem xét, điều chỉnh./.

                                                                                                    TRƯỞNG BAN
                                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                                       Hồ Anh Tuấn

Các tin khác

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.