Giới thiệu- Văn bản pháp lý liên quan

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM                                 ------------


Số: 146/2009/QĐ-LVH                                                               Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Đầu tư và Xây dựng 195

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
LÀNG VĂN HOÁ - DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 95/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 93/2006/QĐ-BVHTT ngày 16 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án 195 và Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Đầu tư và Xây dựng 195 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa- Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Ban Đầu tư và Xây dựng 195 có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng.

Điều 2. Ban Đầu tư và Xây dựng 195 có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Chủ đầu tư các dự án thành phần nhóm B trong Khu các làng dân tộc thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dãn tộc Việt Nam bao gồm:
a. Dự án đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc I
b. Dự án đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc II
c. Dự án đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc III
d. Dự án đầu tư xây dựng Khu các làng dân tộc IV
e. Dự án đầu tư xây dựng Khu Lâm viên
f. Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng, cảnh quan Khu các làng dân tộc
g. Dự án đầu tư xây dựng Khu Nghi lễ thờ tổ

2. Quản lý, tổ chức thực hiện các dự án khác được Trưởng ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam giao theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban Đầu tư và Xây dựng 195 có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng hồ sơ, tài liệu và các nhiệm vụ của Ban Quản lý dự án 195 được thành lập theo Quyết định số 86/2007/QĐ-LVH ngày 23/3/2007 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính, Giám đốc Đan Quản lý dự án 195, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 và Trưởng các đom vị trực thuộc Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                                 TRƯỞNG BAN
- Như điều 5                                                                                                     (đã ký)
- Vụ TCCB (để b/c)
- Trưởng Ban;
- Các Phó Trưởng Ban;
- Kho bạc Nhà nước;
- Ban Đầu tư và Xây dựng 195 (10)
- Lưu VP, TCCB, T26                                                                                Hồ Anhh Tuấn

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    BAN QUẢN LÝ LÀNG VĂN HÓA                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM                                             ------------

                                                                                                   Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2009

QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ câu tổ chức của Ban Đầu tư và Xây dựng 195

(Ban hành kèm theo Quyết định số 146/2009/QĐ-LVH ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

Điều 1. Vị trí, chức năng.
1, Ban Đầu tư và Xây dựng 195 là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản ỉý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án nhóm B, C đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam do Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam giao (sau đây gọi chung là Trưởng ban).
2, Ban Đầu tư và Xây dựng 195 là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng, được sử dụng ngân sách thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản và các lĩnh vực khác theo quyết định của Trưởng ban và quy định của pháp luậi

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị chủ đầu tư đối với các dự án (nhóm B, C) được giao theo quy định của pháp luật,
2. Quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức, người lao động; quản lý hồ sơ tài liệu, tài chính, tài sản của Ban Đâu tư và Xây dựng 195 và các dự án được giao theo quy định của pháp luật và của Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
3. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trưởng ban giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức
1. Ban Đầu tư và Xây dựng 195 có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các ban quản lý dự án, các viên chức và lao động hợp đồng.

Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm. Các Phó Giám đốc, Ke toán trưởng do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195.

2. Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Ban Đầu tư vả Xây dựng 195 do Trưởng ban quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Ban Đâu tư và Xây dựng 195. Trưởng, phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ và Ban Quản lý dự án trực thuộc do Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 bổ nhiệm theo phân câp của Trưởng ban.
Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 trình Trưởng ban thành lập các đon vị trực thuộc cụ thể. Các Ban quản lý dự án trực thuộc do Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 quyết định thành lập theo quy định của pháp luật.

3. Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 có trách nhiệm bố trí viên chức, lao động hợp đồng theo chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ; Xây dựng và trình Trường ban ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Đầu tư và Xây dựng 195.

Điều 4. Trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ được giao, nểu phát hiện các bất cập, vướng mắc, Giám đốc Ban Đầu tư và Xây dựng 195 báo cảo Trưởng ban xem xét, điều chỉnh.

                                                                                                                TRƯỞNG BAN
                                                                                                                      (đã ký)

 

                                                                                                                Hồ Anh Tuấn
 

Các tin khác

© Cơ quan chủ quản: Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 
Ghi rõ nguồn vinaculto.vn khi phát hành lại thông tin từ Website này.